(αμτβ.) сворачиваться кренделем.


(αμτβ.) сворачиваться кренделем.
[кулурьязма] ουσ. о. свертывание калачиком,

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.